فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 1

پرسشنامه ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، 2001)

پرسشنامه ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، 2001)

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس

آزمون ادراک تعامل اجتماعی کارول، آر، گلاس

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL)

سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ - نسخه والدین

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه پذیرش اجتماعی

پرسشنامه پذیرش اجتماعی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل